SAMEN

VOOR EENHEID

eenheid

eer

eenheid
psalm 133

‘Ziet, hoe goed en hoe liefelijk is het, als broeders ook tezamen wonen. Het is als de kostelijke olie op het hoofd, nedervloeiende op de baard, de baard van Aaron, die nedergolft op de zoom van zijn klederen.'

Als we ons in eenheid onderwerpen aan ons Hoofd, dan wordt Zijn Lichaam één en zal zijn zalving stromen. De overvloedige zalving die op Hem was komt op ons, want God geeft Zijn Geest niet met mate.

Zijn Lichaam wordt zo een plaats van eeuwig leven door de aanwezigheid van God zelf.

heerlijkheid

eer

heerlijkheid
Johannes 17

‘En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij een zijn, gelijk Wij een zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.’

De Leeuw van Juda verlangt vurig naar waarachtige eenheid tussen Zijn discipelen. Waar Hij regeert verdwijnen angst en jaloezie. Als we één zijn, verheugen we onze Koning en wordt Zijn liefde zichtbaar voor de wereld om ons heen.

eer

Operatie Leeuw van Juda eert allen die de Leeuw van Juda belijden als Zoon van God, die stierf voor onze zonden, opstond uit de dood en nu als Koning heerst tot in eeuwigheid.

Vele strijders zijn ons voorgegaan en we bouwen slechts op de fundamenten die zij hebben gelegd in ons leven. Daarnaast zijn er velen die naast ons strijden met unieke gaven en talenten. Een beperkt overzicht als uiting van onze dankbaarheid en ons respect.