LEEUW

van juda

DUISTERNIS
JESAJA 60:2

‘Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën.’

De druk van de duisternis doet veel gelovigen wankelen.
Verwarring en angst veroorzaken een enorme schokgolf, die zekerheden verwoest die geen echte fundamenten zijn.
Maar de chaos die ontstaat maakt ook ruimte voor een nieuw begin, gebouwd op absolute waarheid.

OORDEEL
AMOS 3:8

‘De leeuw heeft gebruld, -wie zou niet vrezen? De HEERE HEERE heeft gesproken, -wie zou niet profeteren.’

De Leeuw van Juda brult voor Zijn Bruid. Dit is een overweldigende brul van heilige jaloezie en oordeel over onrecht. Als de Leeuw heeft gebruld, is het tijd om te vrezen en tijd om te profeteren.

WAARHEID
JOHANNES 14:6

‘Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.’

De Leeuw van Juda is de Weg, de Waarheid en het Leven en de Deur naar het Koninkrijk van God.
Hij is het Licht van de wereld, waardoor we een helder zicht krijgen op de Vader, onszelf en de wereld om ons heen.
Hij is de Goede Herder die ons kan leiden op de juiste weg en omdat Hij ook het Brood van het leven is, geeft Hij ons zelfs de kracht om op die smalle weg te blijven gaan.

ZEKERHEID
MATTEUS 7:24

‘Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.’

Operatie Leeuw van Juda wil gelovigen de weg wijzen naar waarachtig discipelschap.
Zijn Koninkrijk is onwankelbaar en eeuwig en als je Zijn woorden hoort en doet, ben je als iemand die een huis bouwt op een rots.
Hoe heftig de regen en stormen ook zullen worden, een onderdaan van Koning Jezus staat onwankelbaar.

GELOOF
JESAJA 60:1

‘Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEEREN gaat over u op.’

Wanneer duisternis de aarde bedekt en donkerheid de natiën, is de HEERE bij machte om over Zijn volk op te gaan met Zijn heerlijkheid.
Aan gelovigen de taak om op te staan en zo verlicht te worden.
Dit begint bij honger naar de waarheid en de wil om daarin te wandelen. Geloof is volkomen vertrouwen en betekent overgave.

IMPACT
JESAJA 60:22

‘De kleinste zal tot een geslacht worden en de geringste tot een machtig volk; Ik de HEERE, zal het te zijner tijd met haast volvoeren.’

Operatie Leeuw van Juda is voor eenvoudige gelovigen en nederigen van hart.
De Almachtige slaat acht op de ellendigen, de verslagenen van geest en wie voor Zijn woord beven.
Voor hen die Hem vrezen, is er elke dag een nieuw begin. Des HEEREN ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan, hen wier hart volkomen naar Hem uitgaat.

OVERWINNING
EZECHIEL 37

‘Zo spreekt de HEERE HEERE tot deze beenderen: Zie, Ik breng geest in u, en gij zult herleven...en de geest kwam in hen en zij herleefden...een geweldig groot leger.’

Profetie naar het voorbeeld van Ezechiël brengt een leger op de been. We gaan zo’n leger worden, onder aanvoering van Hem die Getrouw en Waarachtig wordt genoemd en oorlog voert in gerechtigheid.
Onder Zijn leiding zullen we krachtig zijn en daden doen. Onder de banieren van Waarheid en Liefde, zullen we uittrekken om Zijn Koninkrijk te verkondigen.

HEERLIJKHEID
JESAJA 60:3

‘Over u zal de HEERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.’

Operatie Leeuw van Juda wil profetische woorden brengen, om Zijn Bruid te doen stralen in heerlijkheid, tot vreugde voor haar Koning en tot zegen voor de volken.