stromen

van levend water

stromen
Johannes 7

‘Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’

Wie in de Leeuw van Juda gelooft, mag staan op de belofte dat stromen van levend water uit zijn binnenste zullen vloeien.
De bron van dit levende water ontspringt uit de troon van God en van het Lam. Wie knielt voor deze troon, mag levend water verwachten.

verzoening
efeze 1

‘En in Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom zijner genade.’

De Leeuw van Juda alleen heeft woorden van eeuwig leven. Zijn woorden wijzen de weg naar de vergeving van zonden.
Op deze weg is Hij zowel het Lam als de Hogepriester, die door Zijn eigen bloed verzoening met de Vader schenkt.

vrijheid
Johannes 8

‘Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.’

De duivel is de vader van de leugen en houdt mensen gebonden door misleiding en bedrog. Maar de Leeuw van Juda is gekomen om de werken van de duivel te vernietigen.
Hij is gezalfd om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en wij roepen met Hem mee. Hij is de waarheid en de waarheid maakt vrij!

visie
openbaring 5

‘En ik zag in het midden van de troon en van de vier dieren en te midden der oudsten een lam staan, als geslacht, met zeven horens en zeven ogen; dit zijn de zeven Geesten Gods, uitgezonden over de gehele aarde.’

Stromen van levend water zijn ook de zeven Geesten Gods: De Geest des HEEREN, de Geest van Wijsheid en Verstand, de Geest van Raad en Sterkte en de Geest van Kennis en Vreze des HEEREN.
Zij zijn als ogen uitgezonden om de visie van God met ons te delen. Horens staan voor kracht, want waar Gods visie wordt gevolgd, is ook Zijn kracht beschikbaar.

vervulling
Johannes 6

'Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten.’

Wat een belofte: ‘nooit meer honger en nooit meer dorst’. Geloven in de Leeuw van Juda is volledig op Hem vertrouwen en wandelen in Zijn wil.
Hij gaf het goede voorbeeld en zei: ‘Mijn spijze is de wil te doen van Hem die Mij gezonden heeft’.
In de wil van God vinden we alles wat we nodig hebben en volledige vervulling.

vrucht
Johannes15

'Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.’

Als we verbonden blijven met de Leeuw van Juda en in zijn woorden blijven, dan dragen we vrucht.
Zo brengen we liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing voort, tot verheerlijking van de Vader en tot zegen voor de volken.

kanalen
Johannes16

‘Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid.’

Operatie Leeuw van Juda wil kanalen van waarheid delen om een ieder aan te moedigen zelf te drinken van het levende water.
Kanalen zijn mensenwerk en dus onvolmaakt, maar de Almachtige heeft soeverein besloten om door onvolmaaktheid heen te werken.
Word bovenal vervuld met de Heilige Geest, want Hij alleen leidt tot de volle waarheid.