principes

van profetie

Goddelijk
geschenk

goddelijk geschenk
joël 2

'Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.'

Mozes wilde dat iedereen zou profeteren, Joël profeteerde dat velen zouden profeteren en Paulus spoorde aan te jagen naar profeteren. Profetie is een geschenk van God voor een heilig volk.
Het is gegeven voor verbinding met ons Hoofd, de Heere Jezus, zodat Hij ons instructies kan geven te midden van de strijd. Hij wil dat we zien wat Hij ziet en zeggen wat Hij zegt. Wij zijn Zijn Lichaam hier op aarde.
Dit kanaal wil levend water brengen om profetie haar toebedeelde plaats te geven, zodat gelovigen altijd vrede en kracht kunnen vinden in de openbaring van Zijn wil. De Leeuw heeft gebruld, wie zou niet profeteren?
Principes van Profetie

PROBLEMEN EN PERSPECTIEVEN

Er zijn problemen met profetie, maar zonder dit geschenk kunnen we niet meer functioneren. Geen profetie geeft verkeerd perspectief, tijd om het te leren en

Principes van Profetie

HEILIGEN EN REINIGEN

Over het herstel van profetie en onze omgang ermee. Heiliging en reiniging zijn de sleutels daarvoor. De Leeuw van Juda heeft deze aan ons gegeven,

Principes van Profetie

DIENEN EN SAMENWERKEN

Opdat elke gelovige als priester kan leven, zijn alle bedieningen gegeven. Samen wijzen ze de weg naar de Troon; we zijn allemaal dienaren van de

Principes van Profetie

WETEN EN DOEN

Weten is alleen maar weten, dat wordt veel te vaak vergeten. We zijn geroepen om daden te verrichten. Profetie is een heilig geschenk, om daarbij

Principes van Profetie

ZIEN EN ZOEKEN

Zien is altijd onvolkomen, daarom moeten we samenkomen. Samen zien en samen zoeken, daarin doet de Leeuw van Juda zijn plannen uit de doeken. Lees

Principes van Profetie

SAMENVOEGEN EN SPREKEN

Profetie is zien en spreken, aan woorden van leven mag het nooit ontbreken. Als waarheid wordt gesproken, worden bolwerken verbroken. Lees PDF Luister MP3

Principes van Profetie

TOETSEN EN TOEPASSEN

Profetische woorden moeten we toetsen en verwerken, alleen zo kunnen ze ons echt versterken. Het gaat om de woorden die tot ons komen, mensen die

Principes van Profetie

NAJAGEN EN ONTVANGEN

‘Jaag ernaar te profeteren’, dat wilde Paulus ons graag leren. Zo kan de Leeuw van Juda ons Zijn wil openbaren, om ons in Zijn vrede